<?=$title2?> <?=$title2?> <?=$title2?>


HOME > 服務項目
服務項目特色:
L E D 單 元 板 規 格
模組尺寸
9.6
12.2
16
25.6
32
40
50
51.2
顯示顏色
紅色
紅色
紅色
紅色
紅色
紅色
紅色
紅色
三色
三色
三色
三色
三色
三色
三色
三色
全彩
全彩
全彩
全彩
全彩
全彩
全彩
全彩
燈體間距
6mm
7.52mm
10mm
16mm
20mm
25mm
31.25mm
32mm
採用台灣一級廠牌明緯POWER 防水IP 65 以上工研院檢測 LED字幕機專業製造

~出線口皆使用防水接頭~

任何尺寸皆可接受訂做

~我們的用心,您看得見~